Hintok River Camp

โดยรถไฟ

ทางรถไฟจากกรุงเทพฯ

นั่งรถไฟสายธนบุรี – น้ำตก

มีบริการรถไฟชั้นสาม 2 รอบต่อวัน จากกรุงเทพมายังสถานีน้ำตก โดยจะจอดที่จังหวัดกาญจนบุรี และสะพานข้ามแม่น้ำแคว ค่าบริการ 100 บาท (โปรดเช็คราคาที่ www.railway.co.th)

รถไฟรอบเช้า

รถไฟรอบเช้า ขบวน 257 ออกจากกรุงเทพที่สถานีธนบุรีเวลา 07.50 น. / ถึงจังหวัดกาญจนบุรี 10.25 น. สะพานข้ามแม่น้ำแคว 10.42 น. และสถานีน้ำตก 12.35 น.

รถไฟรอบบ่าย

รถไฟรอบบ่าย ขบวน 259 ออกจากกรุงเทพที่สถานีธนบุรีเวลา 13.55 น. / ถึงจังหวัดกาญจนบุรี 16.24 น. สะพานข้ามแม่น้ำแคว 16.33 น. และสถานีน้ำตก 18.30 น

ถึงสถานีรถไฟน้ำตก จ.กาญจนบุรี จากนั้นต้องเช่ารถสองแถวท้องถิ่นต่อไปที่ หินตกริเวอร์แคมป์ ณ ช่องเขาขาด ซึ่งระยะทางจากสถานีมายังรีสอร์ทประมาณ 15 กิโลเมตร ค่าบริการประมาณ 150 บาทต่อท่าน

หินตก ริเวอร์แคมป์

ที่อยู่และการติดต่อโรงแรม

ที่อยู่โรงแรม :

หินตก ริเวอร์แคมป์

109 หมู่ 9 บ้านวังเขมร ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
GPS: 14.353397, 98.929545

การติดต่อ

จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
0-6 ปี
จองห้อง